ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ನಾರಾಯಣ್
ನಟ ಹಾಗು ನಿರ್ದೇಶಕ

ಮಹೇಂದರ್
ನಟ ಹಾಗು ನಿರ್ದೇಶಕ

ಮಾಲೂರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಅನಂತರಾಜು
ನಟ ಹಾಗು ನಿರ್ದೇಶಕ

ಲಕ್ಕಿ ಶಂಕರ್
ನಟ ಹಾಗು ನಿರ್ದೇಶಕ

ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾರಿ
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ